Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY JAGUAR PEOPLE

 

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Nadační fond JAGUAR PEOPLE  IČO: 07109369, se sídlem: Chelčického 78/21, České Budějovice 6, 370 01,  zapsané u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl N, vložka 339

Kontaktní údaje: 

Chelčického 78/21, České Budějovice 6, 370 01

email: forjaguarpeople/zavináč/gmail.com

telefon: +420 607 009 417

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.jaguarpeople.org a www.eshop.jaguarpople.org (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.jaguarpeople.org a www.eshop.jaguarpeople.org (dále je „internetový obchod“)

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. 

 

II. Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží v internetovém obchodě jsou uvedeny bez zvoleného poštovného. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 

3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České a Slovenské republiky. Mimo tyto země je poštovné účtováno dle tarifů České pošty pro balíky do konkrétních zemí.

4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

5. Nejsme plátci DPH

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

 

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s obchodními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo, nebo e-mailem na e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách, pokud již není objednávka zaplacená a předána dopravci.

8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku.

9. Provozovatel je oprávněn jednostranně stornovat objednávku zejména v těchto případech: 
- vyprodání zboží na skladě, 
- výrazná změna ceny produktu u dodavatele, 
- chybně zadaná cena u produktu, 
- technický problém aplikace.

IV. Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V. Platební podmínky a dodání zboží

1.Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2101441787/2010, vedený u FIO banky v CZK
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2201443042/2010, vedený u FIO banky v EUR, IBAN CZ2620100000002201443042, BIC: FIOBCZPPXXX
 • v hotovosti pouze při osobním odběru v provozovně po předchozí domluvě.
 • dobírkou přímo při převzetí, to platí pouze pro zásilky v rámci ČR a SK, poplatek za dobírku: 40 Kč (vč. DPH) v případě Slovenska 1,5 EUR (vč. DPH)

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Zboží bude odesláno do 7 pracovních dnů od připsání částky na účet prodávajícího.

4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

7. Zboží je kupujícímu dodáno:

 • na adresu uvedenou kupujícím v objednávce
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil
 • osobním odběrem na předem oboustranně dohodnutém místě

 

8. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

9. Cena za poštovné se účtuje podle aktuálních ceníků České pošty, zásilkovny a jiných dopravců, které používáme.

10. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

11. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

12. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího.

13. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

14. Pokud je zakoupen dar pro indiány (v podobě darovacích certifikátů), na vyžádání zašleme Darovací smlouvu na zaplacenou částku.

15. Zasíláme pouze balíky do hmotnost 30 kg. Balné a poštovné při celkové hmotnosti zabaleného zboží k přepravě nad 30 kg bude dohodnuto s kupujícím individuálně (zboží bude rozděleno do více balíků).

Objednávka a dodací podmínky tištěného certifikátu

Při objednání tištěného darovacího certifikátu na www.eshop.jaguarpeople.org se postupuje tak, že kupující vloží vybraný dárek (např.: boty, hejno slepic, příspěvek na pozemek atd.) do košíku a pokračuje v objednávce, v rámci které vyplní údaje nezbytné pro vystavení certifikátu a pro vyřízení objednávky ze strany prodávajícího.

Potvrzení o daru zašleme kupujícímu na vyžádání na e-mailovou adresu.

Po dokončení objednávky kupujícím odešle prodávající darovací certifikát v nejbližším možném termínu po zaplacení objednávky. Kupující v tomto případě obdrží darovací certifikát zpravidla do 7 pracovních dnů po připsání částky v ceně objednávky na bankovní účet prodávajícího č. 2101441787/2010, vedený u FIO banky v CZK nebo na bankovní účet prodávajícího č. 2201443042/2010, vedený u FIO banky v EUR, IBAN CZ2620100000002201443042, BIC: FIOBCZPPXXX . Částka musí být na účtu identifikovatelná pod variabilním symbolem, který se generuje v objednávce a který je zaslán kupujícímu v potvrzení objednávky.

Prodávající potvrzuje objednávku odesláním e-mailu s rekapitulací objednávky na e-mailovou adresu kupujícího.

Platba a doručení dárkového certifikátu

Kupující má možnost zvolit si z následujících druhů platby:

 • bankovním převodem - zdarma
 • hotově při osobním odběru - zdarma

 

Kupující má možnost zvolit si z následujících druhů doručení:

 • zásilkovna

 

Objednávka a dodací podmínky elektronického certifikátu

Při objednání elektronického darovacího certifikátu na www.eshop.jaguarpeople.org se postupuje tak, že kupující vloží vybraný dárek (např.: boty, hejno slepic, příspěvek na pozemek atd.) do košíku a pokračuje v objednávce, v rámci které vyplní údaje nezbytné pro vystavení certifikátu a pro vyřízení objednávky ze strany prodávajícího.

Potvrzení o daru zašleme kupujícímu na vyžádání na e-mailovou adresu.

Kupující může v případě objednání samotného elektronického certifikátu platit bankovním převodem  V případě platby bankovním převodem musí být částka na účtu prodávajícího identifikovatelná pod variabilním symbolem, který se generuje v objednávce a který je zaslán kupujícímu v potvrzení objednávky.

Prodávající potvrzuje objednávku odesláním e-mailu s rekapitulací objednávky na e-mailovou adresu kupujícího.

V návaznosti na úspěšnou platbu je vygenerován dárkový certifikát ve formátu PDF, který je uložen na serveru prodávajícího. Dárkový certifikát odchází podle zadání kupujícího ihned po přijetí platby. Kupující dostává e-mail s odkazem na darovací certifikát. Obdarovaný dostává e-mail s darovacím certifikátem ve formátu PDF v příloze.

Kupující má možnost zvolit si z následujících druhů platby:

 • bankovním převodem

 

16. Provozovatel zasílá na vyžádání kupujícího potvrzením o daru (při koupi dárkového certifikátu). V případě kombinované objednávky tištěného a elektronického certifikátu je potvrzení o daru na požádání zasláno v zásilce s tištěnými certifikáty. Poskytnutí příspěvku do sbírky koupí darovacího certifikátu na www.jaguarpeople.org umožňuje kupujícímu odečíst si dar v hodnotě certifikátu od základu daně za předpokladu, že jsou splněny podmínky zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Kupující má možnost vyžádat si potvrzení o daru zpětně, pokud jednoznačně doloží svůj nákup prostřednictvím www.jaguarpeople.org. a www.eshop.jaguarpeople.org.

Podmínky pro odečet daru od základu daně dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů: 

Podmínky pro fyzické osoby, včetně zaměstnanců, (podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu):

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu bezúplatných plnění (darů), pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění (darů) ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Podmínky pro právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu):

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota bezúplatných plnění (darů) činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

Jaguar People má nárok na osvobození bezúplatných příjmů (darů) od daně z příjmů (dříve daně darovací). Dary, které organizace získá, jsou tedy využity v plné výši. Podrobnější informace naleznete v zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

ode dne převzetí zboží,

ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí

ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: 

poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním kupujícího prokazatelných nedovolených zásahů do zboží

na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou

po uplynutí této lhůty

vady způsobené vlivem živelných katastrof

v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

5. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá.

7. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

9. Náklady spojené s vrácením zboží (především poštovné) z důvodu odstoupení od smlouvy ponese kupující.

Stornopoplatky při zrušení účasti na přednášce či na semináři

Zrušení účasti musí proběhnout písemně a to doručením dopisu na adresu, nebo prostřednictví e-mailové žádosti o vrácení částky.

Podmínky na vrácení zaplacené částky při zrušení účasti na akci ze strany objednatele(zákazníka):


1. Více než jeden měsíc před konáním akce = 100% ze zaplacené částky

2. Jeden měsíc až 14 dnů před konáním akce = 50% ze zaplacené částky

3. 14 dnů před začátkem akce = 0% ze zaplacené částky.

 Při zrušení akce ze strany pořadatele, pořadatel automaticky vrací 100% ze zaplacené částky, pokud se objednavatel nerozhodne ponechat zaplacenou částku jako dar pro Nadační fond Jaguar People. Toto nám může oznámit prostřednictvím e-mailu, písemně, telefonicky či ústně.

Zaplacená částka bude vrácena na účet odesílateli do 14 dnů a to ve výši takové, v jaké době proběhne žádost o storno účasti na akci.

VII. Reklamační řád

1. Za zboží poškozené při přepravě nenese e-shop JaguarPeople odpovědnost.

2. Při převzetí zásilky si kupující důkladně zkontroluje, zda přepravní obal není poškozen a případnou škodu reklamuje neprodleně při převzetí zásilky u přepravce. Pokud při převzetí kupující zjistí poškozený obal či jinou známku poškození zásilky, kupující musí požadovat od přepravce sepsání reklamačního protokolu o poškození zásilky. Poškozenou zásilku kupující nemusí převzít. Případné reklamace na zakoupené zboží v našem internetovém obchodě vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi (s kupujícím) a v souladu s platným právním řádem. Na zboží poskytujeme záruku 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace zaniká nárok kupujícímu na jakoukoliv náhradu nákladů souvisejících s vyřízením reklamace.

3. Záruka se nevztahuje na:

vady vzniklé běžným používáním

změnou a únavou materiálu úměrně k délce a četnosti nošení

nesprávným použitím - mechanickým poškozením

nesprávným skladováním

nesprávnou údržbou a čištěním

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba.

4. Postup při reklamaci:

informujte nás o reklamaci e-mailem, či písemně na adresu uvedenou v obchodních podmínkách,

reklamované zboží zašlete doporučenou zásilkou na adresu Chelčického 78/21, České Budějovice 6 37001  (bez dobírky),

Uveďte stručný popis vady.

Vaše reklamace bude provedena v souladu se zákonem. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží prodávajícím. V případě delších reklamací Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou opět v délce 24 měsíců.

Podle charakteru vady má kupující při uplatnění záruky následující práva:

jedná-li se o vadu odstranitelnou - právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady,

právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

jedná-li se o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží - právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

jedná-li se o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakované a bránící řádnému užívání zboží - právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

jedná-li se o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.

5. Prodávající si vyhrazuje právo ukončit obchodní vztah s takovým nakupujícím, jehož reklamace jsou neúměrné nebo jeho nákupy jsou vyhodnoceny jako spekulativní. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího, buď výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Ostatní se přiměřeně řídí obecně závaznými zákonnými ustanoveními vyplývajícími zejména ze zákona č. 40/1964 Sb., Obč.zák. a č. 513/1991 Sb., Obch.zák., ve znění pozdějších ustanovení.

Upozorňujeme, že tradiční tašky v našem e-shopu - mochily jsou ručně vyráběny a každá z nich je originál. Uzlíky nejsou vždy úplně pravidelné a vzory jsou občas šišaté. Toto je třeba brát při koupi v potaz, protože reklamace mochily kvůli tomuto nemůžeme přijímat. Stejně tak se reklamace nevztahuje na výrobky poškozené nesprávnou údržbou (praním). 

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

1. Ochrana osobních údajů kupujícího a přispěvatele (fyzická nebo právnická osoba, která poskytne peněžní příspěvek na bankovní účet v korunách: 2101441787/2010 nebo na bankovní účet v Eurech: IBAN: CZ2620100000002201443042, BIC: FIOBCZPPXXX. Bankovní účty jsou vedeny u Fio banky), který jsou fyzickou nebo právnickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, název společnosti, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, číslo bankovního účtu a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Přispěvatel souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: číslo bankovního účtu, popř. Jméno a příjmení.

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém zákaznickém účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5. Zpracováním osobních údajů kupujícího a přispěvatele může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9. Požádá-li kupující a přispěvatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

IX. Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

X. Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XI. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotografií, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího (provozovatele e-shopu eshop.jaguarpeople.org a webových stránek www.jaguarpeople.org.

3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Chelčického 21, 370 01 České Budějovice, adresa elektronické pošty forjaguarpeople/zavináč/gmail.com

 

 

V Českých Budějovicích dne 19.4.2021                                                                 Za nadační fond Šárka Dominová

 

 

Zásady ochrany osobních údajů